Web sitemiz tarayıcınızı desteklememektedir, Edge, Chrome, Safari, yada Firefox tarayıcılarından birine geçmenizi öneririz.

GİZLİLİK

Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”); “www.naiaistanbul.com” internet sitesinin sahibi olan ve Arnavutköy Mah. Bakkal Sk No:9 34345 Beşiktaş/ İstanbul adresinde bulunan Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi ( “FİRMA” ) ile; aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan web sitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı ( “Üye” ) arasında, Üye’nin firmanın sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

Satıcı: Platform üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satışa sunan ya da satan tüzel kişiyi ifade eder.

Alıcı: Platform üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Hizmet Sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

Aracı Hizmet Sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, firma tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere firmanın kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve www.naiaistanbul.com platformu üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hizmetler: Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla firma tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Madde 2 - Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketinin sahip olduğu internet sitesi “www.naiaistanbul.com” dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Madde 3 - Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Üye, “www.naiaistanbul.com” internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, FİRMA’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

ÜYE, FİRMA tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından FİRMA’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, FİRMA’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

Üye, “www.naiaistanbul.com” internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

Üye, “www.naiaistanbul.com” internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.

“www.naiaistanbul.com” internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin FİRMA’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. FİRMA’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

FİRMA, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE, “www.naiaistanbul.com” internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden FİRMA’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

ÜYE, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, FİRMA’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, FİRMA’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

FİRMA’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, FİRMA’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

“www.naiaistanbul.com” internet sitesi yazılım ve tasarımı FİRMA mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

FİRMA tarafından “www.naiaistanbul.com” internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

FİRMA, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya FİRMA’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) FİRMA ve “www.naiaistanbul.com” web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

“www.naiaistanbul.com” web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye “www.naiaistanbul.com” web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

FİRMA, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya “www.naiaistanbul.com” web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

FİRMA, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

Taraflar, “www.naiaistanbul.com” ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

FİRMA, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

Madde 4 - Kullanım Bedeli

Site üyeliği için herhangi bir ücret talep edilmemekle birlikte Üye, Site’de yer alan hizmetler faydalanmak ister ise işbu ücretli hizmetler kapsamında Taraflar arasında ayrı bir mesafeli satış sözleşmesi imzalanacaktır.

“www.naiaistanbul.com” internet sitesi kapsamında FİRMA verilen hizmetlerin ücretlerini belirleme ve değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Madde 5 - Fikri Mülkiyet Hakları

Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları FİRMA’ya ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Site’nin ziyaret edilmesi veya sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Madde 6 - Mücbir Sebep

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, FİRMA Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, FİRMA için, gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme ya da temerrüt addedilmeyecek yahut bu durumlar için FİRMA’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 7 - Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

FİRMA, dilediği zaman Site’de sunulan hizmetleri ve Sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Madde 8 - Sözleşme'nin Devri

FİRMA, Site üzerinden sunduğu hizmetleri bizzat kendisi verebileceği gibi anlaşmalı kurum/kuruluşlardan destek alabilir. Üye bu hususa peşin olarak onay verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, FİRMA’nın site üzerinden sunduğu hizmetlerin kişiye bağlı olma niteliğinden ötürü Sözleşme’den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve/veya temlik etmeyeceğini, Sözleşme dışı 3. Kişilere kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 9 - Gizlilik

Üye tarafından FİRMA’ya yazılı ve/veya sözlü olarak açıklanan ve/veya Taraflar’ın yürüttükleri iş kapsamında öğrenilen Üye’ye ait tüm veriler işbu gizlilik maddesi altında koruma alanı bulacaktır.

FİRMA’nın sorumluluğunu gerektirmeden, söz konusu gizli bilginin zaten biliniyor olması ve/veya FİRMA tarafından gizlilik kuralının ihlali olmaksızın gizli bilginin kamuya açık hale gelmesi halinde, İşbu Sözleşme’deki hükümlerin hiçbiri uygulama alanı bulmayacaktır.

Ayrıca, gizli bilgilerin yürürlükte olan kanunlara ve/veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve/veya menkul kıymetler borsası ya da benzeri düzenleyici bir resmi kurumun yetkisine ya da mahkeme kararına dayanılarak talep edilmesi halinde, öncelikli olarak FİRMA tarafından Üye’ye bilgi verilecek ve sonrasında bu bilgileri talep eden kişilere bu bilgilerin gizliliği konusunda gerekli uyarılar yapılacak ve gerekli tedbirlerin alınması istenecektir.

Üye, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat uyarınca tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, FİRMA’nın kendisi ile elektronik ortam üzerinden iletişime geçmesine onay verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 10 - Kişisel Verilerin Korunması

Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, FİRMA’ya bildirdiği/aktardığı/ilettiği Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni kapsamında detayları tarafına hiçbir şüphe uyandırmayacak kadar açık bir şekilde belirtilmiş olan Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inin Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin işbu Sözleşme’nin ekinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni okuduğunu, incelediğini, değerlendirip anladığını ve KVKK kapsamında Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inin yukarıda belirtildiği üzere işlenmesine ve/veya aktarılmasına hiçbir sosyal, finansal, psikolojik vb. baskı olmaksızın açık onay ve rızasının olduğunu; KVKK kapsamında kendisine tanınmış olan haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığı yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde Kişisel Veriler’inin FİRMA tarafından işlenip yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

Madde 11 - Süre

Sözleşme, kişinin üyelik vasfını kazanması ile başlar, Hizmet Sağlayıcı’nın haklı nedenle Üye’nin üyeliğini feshetme hali saklı kalmak kaydıyla Üye’nin üyeliğini silmesi anı süresi boyunca yürürlükte kalır.

Madde 12 - Tebligat

Üye ile kayıt olurken bildirdikleri e-posta adresi ve/veya telefonu vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, belirtilen e-posta adresine gönderilecek tebligatların, tebellüğ edilmiş olsun ya da olmasın geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 13 - Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Sözleşmesi’nin tatbik ve tefsirinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku geçerli olup İstanbul Adliyesi mahkemeleri ve icra müdürlükleridir.

Madde 14 - Kısmı Geçersizlik

İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez.

Madde 15 - Yürürlük

Üye, 15 (onbeş) maddeden ibaret işbu Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul beyan ve taahhüt eder. Sözleşme, Üye’nin onayı ile karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.

KVKK AYDINLATMA METNİ

Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi konusuna büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi işleme sürecimiz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Genel Tanım

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Genel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (“Kanun”) 10. maddesi ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, “Arnavutköy Mah. Bakkal Sk. No:9 34345 Beşiktaş / İstanbul” adresinde mukim, Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir. Buna göre kişisel verileriniz; Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi ile tarafınız arasında sözleşme kurulması ve/veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi ile işlenecektir.

Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

Site ve/veya mağaza ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanlarını, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel verilerini, ziyaretçi hareket, sipariş ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla,

Çevrimiçi hizmetler aracılığıyla siparişleri, Sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve müşterilerimizle ilgili iletişimi sağlamak işlemek için (Örn. İsim-soyisim, adresi, doğum tarihi)

Teslimat durumunu bildirmek amaçlı kısa mesaj bildirileri göndermek için ve satın alınan ürünlerin teslimatında olası sorunları iletmek için (örn. cep telefon numarası)

Haber bültenleri, kampanyalar, etkinlikler, koleksiyon tanıtımları, anket ve kataloglar gibi pazarlama içerikleri göndermek için (örn e-posta adresi, İsim-soyisim ve posta adresi)

Sorulara cevap vermek ve yeni veya değiştirilmiş hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürünler, servisler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek için (örn. e-posta adresi, cep telefonu numarası)

Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

Çevrimiçi alışveriş ve yasal yaşta olunduğunu doğrulamak için (örn. doğum tarihi)

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek için,

Sitenin güvenliğini güçlendirmek için kullanılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, hukuki hizmetlerimizin gereği kapsamında, ilgili tüm mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları dahilinde Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yukarıda sayılan “Amaçlar” kapsamında Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi ile tarafınız arasında kurulan sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin temini müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi’nin müşterilerine karşı taahhütlerini karşılamak amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalıştığımız firmalarla (kargo,  çağrı merkezi, veri tabanı, sms ve mail sağlayıcı, kişiselleştirme vb. hizmetleri firmaları ile), paylaşabilecektir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından e-posta, internet sitesi, yazılı dökümanlar, fax, fatura, iş başvuru formları, veri sahipleri tarafından sunulan belgeler ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik, yazılı ve sözlü olarak toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, işlenilen kişisel verileri güncel teknolojik yöntemler dâhilinde ilgili departmanlarda doğru ve güncel olarak muhafaza etmekteyiz. Bu amaçla kişisel veriler ilgili mevzuatta yer alan ilkelere uygun olarak, işlenme amaçları doğrultusunda gerekli olan sürelerle muhafaza edilmektedir. Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri re’sen veya Veri Sahibi’nin talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonim hâle getirecektir.

7. KVKK uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel verileriniz işlenebilir. Şöyle ki;

Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,

Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

8. Kişisel Veri Sahini Olarak Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak veri sorumlusuna iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, www.naiaistanbul.com adresinde bulunan “İlgili Kişi Bilgi Talep Formu” belgesini kullanarak veya veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak şirketimizin bulunduğu “Arnavutköy Mah. Bakkal Sk. No:9 34345 Beşiktaş / İstanbul” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@naiaistanbul.com e-mail adresi üzerinden iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız sonuçlandırılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

KVKK BİLGİ TALEP FORMU
Genel

Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu, veri sorumlusu sıfatıyla Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Başvuru Yolu

Siz veri sahipleri, KVKK ’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirket’imize, KVKK ‘nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyası ile “Arnavutköy Mah. Bakkal Sk. No:9 34345 Beşiktaş / İstanbul” adresine şahsen başvurarak veya noter kanalıyla göndererek işbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını info@naiaistanbul.com e-posta adresine ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Veri Sahibine ilişkin Bilgiler

KVKK’ nın ilgili maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:

Ad ve Soyad*

T.C. Kimlik Numarası*

Adres*

Telefon Numarası*

E-posta Adresi*

*Doldurulması zorunlu alanlar. 

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu formun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.

Firmamız ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin hâlen devam edip etmediğini aşağıdaki boşlukta belirtiniz.

 

☐Çalışan                                                       ☐Ziyaretçi

 

☐Çalışan Adayı                                             ☐Müşteri

 

☐Eski Çalışan                                                ☐Diğer

 

Veri Sahibinin Talepleri

Veri sahibi olarak, KVKK ’nın 11. ve 13. maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumları lütfen belirtiniz.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun ŞİRKETİMİZ’e ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde, ŞİRKETİMİZ, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, veri sahibi olduğunuzun teyit edilmesini müteakip derhal imha edilecektir.

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK madde 13/2’de belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

Başvuru Sahibinin Beyanı

KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Firmanız tarafından işlenmesine izin veriyorum. 

☐  Cevabın Başvuru Forumunun 3üncü bölümde sağlamış olduğum ikametgâh adresime gönderilmesini istiyorum

☐ Cevabın Başvuru Forumunun 3üncü bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum

ÇEREZ POLİTİKASI

www.naiaistanbul.com web sitesi (“Web Sitesi”) Naia Tekstil İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilmektedir. (bundan böyle “Naia İstanbul” olarak anılacaktır) veri sorumlusu olarak ve Naia İstanbul, Web Sitesini kullanan kullanıcıların kişisel verilerini Türkiye Kişisel Verileri doğrultusunda işlemek için çerezler, web işaretçileri ve piksel etiketleri gibi bazı otomatik veri toplama teknolojilerini kullanır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuatı.

Bu Çerez Politikası, yalnızca Web Sitesinin çerezlerinin kullanımını kapsar ve reklam verenler tarafından talep yönetimini kapsamaz. Web Sitesi, AB Çerezler Direktifi de dahil olmak üzere küresel düzenlemelere uygundur. Web Sitesi kullanıcılarının Web Sitesini ziyaret ettiklerinde çerez kullanmaları önerilir. Naia İstanbul, gerekli gördüğü durumlarda bu Çerez Politikasında değişiklik yapabilir. Çerez Politikası'nda herhangi bir değişiklik olması durumunda, söz konusu değişiklikler bu Politika'nın üst kısmında belirtilen revizyon tarihi itibariyle geçerli ve geçerli olacaktır. Bu nedenle, Web Sitesi kullanıcılarının Çerez Politikasını kontrol etmeleri ve Web Sitesinde çerez kullanımı hakkında düzenli olarak bilgi almaları tavsiye edilir.

Tanımlar

“Çerezler”, kullanıcının web tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayarında saklanan bilgi parçalarıdır. Kullanıcı Web Sitesini ziyaret ettiğinde, Naia İstanbul 'un sunucusu çerezleri tanır ve kullanıcının Web Sitesini son ziyareti hakkında bilgi verir.

"Web işaretçileri" (aynı zamanda şeffaf gifler veya piksel etiketleri olarak da bilinir), Naia İstanbul’un hangi içeriklerin etkili olduğu hakkında bilgi sağlayarak, Naia İstanbul’un Web Sitesi içeriklerini daha iyi yönetmesine yardımcı olur. Web işaretçisi, kullanıcıların ilgili sayfadaki veya e-postadaki etkinliğini izlemek için bir sayfaya veya e-postaya yerleştirilir. Çerezler gibi, web işaretçileri de herhangi bir kullanıcının ziyaretini izledikten sonra sunucuya veri gönderir. Yine de; Beacon'lar çerezlerden farklı olarak tanımlama amacıyla kullanılmazlar ve tarayıcı tabanlı olmadıkları için bilgisayarda herhangi bir veri depolayamazlar.

IP adresleri (veya bu tür diğer tanımlayıcılar) yerel yasalar kapsamında Kişisel Veri olarak kabul edilmedikçe, çerezler veya benzer teknolojiler tarafından toplanan tüm veriler kişisel olmayan veriler olarak kabul edilecektir.

Çerezlerin Kullanım Amaçları

Naia İstanbul’un Web Sitesi kullanıcısının kişisel verilerini toplamasının temel amaçları, kullanıcının davranışlarını, web aramalarını anlamak ve Web Sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini görmektir. Çerezler, Web Sitesi kullanıcısını diğer kullanıcılardan ayırt etmek, Web Sitesini kullanırken keyifli bir deneyim yaşamaları ve Naia İstanbul’un Web Sitesini iyileştirmesini sağlamak için kullanılmaktadır.

Kullanıcı, Web Sitesini ziyaret ederek, Web Sitesinin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazlarına yerleştirilmesini kabul eder. Kullanıcı, Web Sitesinin cihazına çerez yerleştirmesini istemiyorsa, tarayıcı ayarlarından veya seçeneklerinden çerez kullanımını engelleyebilir. Böyle bir durumda, Web Sitesi kullanıcısı, Web Sitesinin bazı işlevlerini gerektiği gibi kullanamayabilir.

Naia İstanbul, çerezler kullanılarak elde edilen tüm bilgileri Naia İstanbul’un açıklama metnine uygun olarak KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanır.

Web Sitesinde Kullanılan Çerez Türleri:

Oturum Çerezleri: Kullanıcı Web Sitesini kullandığı sürece geçerli olan ve kullanıcı tarayıcısını kapattığında silinen geçici çerezlerdir.

Kalıcı Çerezler: Web Sitesinin işlevselliğini artırmak ve kullanıcılara daha hızlı ve verimli hizmetler sunmak için kullanılırlar. Bu tür çerezler, kullanıcının tercihlerini tanımlar ve tarayıcılar tarafından kullanıcının cihazlarında saklanır. Kalıcı çerezlerin kullanımı ile kullanıcının Web Sitesini bir sonraki ziyaretinde, kullanıcının cihazında saklanan çerez olup olmadığını kontrol eder. Bu yanıt olumlu ise, bu çerezler kullanıcının Web Sitesinde erişeceği içeriği belirler ve böylece kullanıcıya gelişmiş hizmetler sunar.

Web Sitesi Oturum ve Kalıcı Çerezler İçeren 4 Çerez Türünü Kullanmaktadır:

Zorunlu Çerezler: Bu tür çerezler, kullanıcıların Web Sitesinde gezinmelerini, anonim çerezler ise özelliklerini kullanarak güvenli alanlara erişmelerini sağlar. Bu çerezler tarafından toplanan hiçbir bilgi pazarlama amacıyla kullanılamaz. Kullanıcı, bu tür çerezlerin kullanımına izin vermiyorsa, Web Sitesinin çeşitli bölümlerinden yararlanamaz.

Performans çerezleri: Bunlar, Web Sitesini geliştirmeye yardımcı olan anonim çerezlerdir. Bu tür çerezler, Web Sitesinin kullanıcılar tarafından kullanımı hakkında bilgi toplar ve en sık ziyaret edilen sayfaları veya alınan hataları belirlemek için kullanılır. Bu tür çerezler tarafından toplanan hiçbir bilgi pazarlama amacıyla kullanılamaz ve üçüncü şahıslara ifşa edilmez.

İşlevsellik Çerezleri: Bunlar, Web Sitesinin kullanıcıların özelliklerini ve tercihlerini hatırlamasını sağlayan anonim çerezlerdir. Bu bilgilere dayanarak, Web Sitesi, toplanan bilgiler doğrultusunda her ziyaretçiye içerik gösterir. Bu tür çerezlerin kullanılmasına izin verilmemesi halinde, Web Sitesinin bazı bölümleri kullanılamayabilir, Web Sitesi tarafından sağlanan destek seviyesi düşebilir ve Web Sitesinin kullanıcının tercihlerini hatırlayamamasına veya her kullanıcıya özel herhangi bir özelliği kullanın veya gösterin.

Hedef Çerezler veya Reklam Çerezleri: Bu tür çerezler genellikle Web Sitesinin reklam ağları tarafından Web Sitesinin bilgileri doğrultusunda yerleştirilir. Bu çerezler, ilgili ve özelleştirilmiş reklamları göstermek, gösterilen reklam sayısını sınırlamak, reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek ve kullanıcıların tercihlerini hatırlamak için kullanılır.

  Sepetim

  Daha fazla ürün satın alınamamaktadır.

  Sepetiniz boş.